Karachi Office:-                                                                          Lahore Office:-

203, Sector 6-F, Mehran Town,                                              Katar Bund Road, Thokar Niaz Baig,

Korangi, Karachi – Pakistan                                                     Multan Road, Lahore – Pakistan

Fax: 92 21 5066159                                                                   Fax: 92 42 35299415

URL: www.kingfabrics.com

Email: kamran@kingfabrics.com

Email: haroon@kingfabrics.com